Wednesday, 3 June 2020

‘Smile Hub’ แอพลิเคชั่น เอาใจคนรักสุขภาพ ประเมินสุขภาพจิต เหมือนมีหมออยู่ข้างกาย

เอาใจคนรักสุขภาพ ‘Smile Hub’ แอพลิเคชั่น ประเมินสุขภาพจิต เหมือนมีหมออยู่ข้างกาย  โดยกรมสุขภาพจิต เอาใจคนรักสุขภาพ ชวนดาวน์โหลด’Smile Hub’ แอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพจิตดีของคนทุกเพศทุกวัย ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS 

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขัน ความเร่งรีบ และความกดดันต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ดังปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน ความสามารถในการประเมินสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างในเบื้องต้นได้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรับมือและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ในอนาคต และด้วยวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมที่สมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า คนไทยใช้ Smart Phone เพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี (2555-2559) จาก 5 ล้านคน เป็น 31.7 ล้านคน และใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง ร้อยละ 90.4 ตลอดจน ใช้งานสมาร์ทโฟน โดยเฉลี่ย 230 นาที หรือ เกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน(Nielsen Informate Mobile Insight Q3’ 2016) ประกอบกับกลุ่มผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการมีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย สามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองในเบื้องต้นได้ กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดทำ Mobile Application ขึ้น ในชื่อ “smile hub” ด้วยตั้งใจให้เป็นแหล่งรวมสาระความรู้สุขภาพจิต ความสุข รอยยิ้ม และกำลังใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ได้ฟรี ทั้ง ระบบ Android และ iOS  

สำหรับ Smile Hub คือ แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงแบบประเมินทางสุขภาพจิตที่สามารถทำและประเมินผลได้ออนไลน์รวมถึงคำแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ทางสุขภาพจิตที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ทันท่วงที และตรงต่อรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัย ความรู้และคำแนะนำตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจเพื่อนำไปใช้ในการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาอารมณ์ ความคิด สุขภาพจิตของตนและคนใกล้ชิดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง โดยเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ส่งผลถึงสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถดูแล แก้ไขและป้องกันไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกด้านลบนั้นลุกลามจนส่งผลเสีย ด้วยการใส่ใจตรวจสอบอารมณ์ตนเองและปฎิบัติตนในวิถีทางของการส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า Mobile Application “Smile Hub” เป็นการนำแบบประเมินสุขภาพจิตในรูปแบบเอกสารมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมที่มีความทันสมัยและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบและอัพเดทแบบประเมินมาเป็นระยะ เพื่อความเป็นปัจจุบัน พร้อมให้ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ที่เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นตัวนี้สำเร็จ เมื่อเข้ามา จะพบกับแบบประเมินสุขภาพจิตของกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ เด็กแรกเกิด -11 ปี วัยรุ่น 12-17 ปี วัยทำงาน 18-60 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในวัยเด็ก จะมีโปรแกรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หน่วยงานเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ของกรมสุขภาพจิต ตลอดจน สามารถประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว ใน 2 ช่วงอายุ คือ อายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ทำการประเมิน สำหรับวัยรุ่นจะประเมินความฉลาดทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้า วัยทำงานจะประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้า ขณะที่วัยสูงอายุจะประเมินสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า ซึ่งระบบจะประเมินผลให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้เวลาไม่นาน พร้อมรับคำแนะนำในภาพรวมและตามผลการประเมินที่ได้ ตลอดจนได้รับแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในทันที รวมทั้ง ยังสามารถแชร์ไปยัง Timeline ได้หากต้องการ 

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิต คำคมอมยิ้ม บทความสุขภาพจิตออนไลน์  รวมทั้งสื่อสุขภาพจิตต่างๆ ที่น่าสนใจ มาไว้ในแอพลิเคชั่นนี้อีกด้วย ที่สำคัญ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ผ่านแอพลิเคชั่นได้ในทันที และที่พลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งลูกเล่นที่สร้างความน่าสนใจให้กับแอพพลิเคชั่น “smile hub” นี้ คือ การเช็คดวงความสุข ที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม โดยการเขย่า (Shake it) สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ท เพื่อรับคำทำนายผล ที่แฝงไปด้วยข้อคิดที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตให้กับตนเอง ซึ่งสามารถ แชร์ คำทำนายนี้ไปยัง Timeline ได้อีกเช่นเดียวกัน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar