Saturday, 25 January 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช เปิดโอกาส คนอยากเรียนหมอ ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็เรียนได้

“เรียนหมอ ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็ได้”

รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กล่าวว่า เกณฑ์รับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ปีนี้ จะมีความแตกต่างไปจากทุกปี โดยทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น   โดยใน TCAS รอบ 1 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ   portfolio ยังคงรับเด็กได้จากโครงการโอลิมปิกวิชาการ  ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ แต่เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งจะเป็นเด็กที่มีกลุ่มความเก่งทางคณิตศาสตร์  – วิทยาศาสตร์  ผ่านการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญ  อดทนในการเรียนแพทย์ จากเดิมรับ 4 คน ปี2563  รับเพิ่มเป็น 25 คน  ซึ่งต้องเป็นเด็กที่ผ่านคัดเลือก หรือผ่านแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล  ทั้งทอง- เงิน  โดยจะใช้แค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ กล่าวว่า ส่วนการรับนักเรียน ในการสอบ TCAS รอบ  2  หรือ รอบโควต้า  ครั้งนี้พืเศษกว่าทุกปี  จะมีการรับเด็ก ถึง 7 คน โดยนอกจากรับเด็กจากโครงการทุนมหิดล  1 คน แล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กที่กีฬาเก่ง 22  ขนิด อาทิ กรีฑา แบดมินตัน ฟุตบอล  เป็นต้น และ ดนตรีเยี่ยม มีโอกาสศึกษาต่อแพทย์ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA 3.00  อีก 2 คน

ศิริราชยังเพิ่มความหลากหลายในการเรียนสำหรับเด็กที่จบการศึกษาปริญญาตรีไปแล้ว แต่มีความฝันอยากศึกษาต่อแพทยศาสตร์ ได้มาเรียนแพทย์ตามฝัน ไม่จำกัดว่า ต้องจบในสายวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และต้องผ่านการสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของกสพท. อีก4 คน ส่วนการสอบ TCAS รอบ 3 เป็นรับตรงปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  260 คน    รวมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช รับ นักเรียนรวม 292  คน 

ทั้งนี้ทาง รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ กล่าวว่า การรับนักเรียนที่เป็นเด็กกีฬาเก่ง ดนตรี เยี่ยม นี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียน เดิมศิริราชเคยมีการรับนักเรียนกลุ่มนี้มาเมื่อ4 ปีก่อน และไม่ต้องกังวลที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเรียนจบแพทย์ได้ตามปกติ  จุดมุ่งหมายของการรับเด็กที่มาความหลากหลาย เพื่อให้ได้คนที่มีความตั้งใจเรียนแพทย์ และ อยากเป็นจริง เพราะคุณสมบัติของคนเป็นแพทย์ นอกจากความเก่งแล้ว ยังต้องมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความเป้นผู้นำ ซื้อสัตย์ สุจริต


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar