Tuesday, 12 November 2019

กรมสุขภาพจิต เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ และ การพัฒนาการเด็กไทย

กรมสุขภาพจิต เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ และ พัฒนาการเด็กไทย เน้นที่ กลุ่มเสี่ยง ยึดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมด้วย นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตและผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์  ผอ.สถาบันราชานุกูล  พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ พญ.หทัยชนนี  บุญเจริญ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยในเด็กปฐมวัยจะเน้นที่การติดตามกระตุ้นพัฒนาการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ขณะที่ เด็กวัยเรียน จะเน้น การเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมาย เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2564) ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เช่นเดียวกับ เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ 

          อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้ ได้มีนโยบายให้สร้างกลไกการบูรณาการงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยยึดชุมชนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วม  โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการพัฒนา IQ/EQ และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ได้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ตลอดจน บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้ง   พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นเหมือนหมอประจำครอบครัว ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการและการพัฒนา IQ/EQ เป็นระยะ โดยไม่ต้องรอผลการสำรวจ เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar